zakres terapii

Logopedia

W czym pomagamy?

Nasze działania obejmują:

 • profilaktykę zaburzeń mowy
 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy i wad wymowy u dzieci i dorosłych
 • stymulację rozwoju zdolności poznawczych oraz językowych dzieci i dorosłych
 • terapię niepłynności mowy (terapia jąkania)
Jak wygląda terapia?

Dzieci są wrażliwe, delikatne, podatne na wpływy. Wielu rzeczy nie rozumieją i potrzebują naszej pomocy, aby je uporządkować, przyswoić, opanować. Dlatego terapia dzieci przybiera różne formy, często odbywa się poprzez zabawę. Zawsze jest jednak dopasowana do wieku dziecka i do jego problemów.


Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna. Czym jest ?

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory.
Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych, dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej

Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego.

Objawiają się:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
 • niewłaściwym poziomem uwagi,
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
 • trudnościami w zachowaniu.

Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej, u dzieci z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. 


Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne

Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie niezbędnych kompetencji społecznych, dzięki którym tworzymy i utrzymujemy relacje z innymi ludźmi oraz nadajemy im określoną wartość. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie. Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności.

Od czego zależy efektywność treningu?

Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych oraz na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej, rzeczywistej sytuacji.

Efektywność treningów danego dziecka zależy od:

 • jego potencjału
 • zdolności komunikowania się
 • inteligencji
 • osobowości
 • wychowania
 • środowiska, w którym żyje.

 

10 podstawowych umiejętności społecznych:
 1. Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 2. Aktywne słuchanie.
 3. Zadawanie pytań.
 4. Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 5. Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 6. Dyskutowanie.
 7. Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 8. Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 9. Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.
 10. Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Terapia ręki

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, u których występują:

 • nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego i postawy ciała,
 • zaburzenia integracji sensorycznej, w tym zaburzenia zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).
 • zaburzenia grafomotoryki,
 • zaburzenia precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • brak koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • opóźnienia w zakresie czynności samoobsługowych.
Cel terapii

Terapia ręki ma na celu:

 • dostarczanie wrażeń dotykowych,
 • rozwijanie stereognozji czyli umiejętności rozróżniania cech rzeczy za pomocą zmysłu dotyku,
 • usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, wydłużanie czasu koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała.
Zakres terapi

Terapia ręki obejmuje:

 • całą kończynę górną,
 • obojczyk, łopatkę, kość ramienną (ćwiczenia rozmachowe),
 • kość łokciową, kość promieniową (ćwiczenia manualne),
 • kości ręki (ćwiczenia manipulacyjne),
 • korekcję postawy dziecka,
 • korekcję łopatek,
 • korekcję ułożenia miednicy.

Terapia psychologiczna

Kiedy rozważyć wizytę u psychologa?

Konsultacja psychologiczna może być wskazana w przypadku:

 • występowania trudnych zachowań u dziecka np. gdy dziecko jest agresywne, nadmiernie wycofane, lękliwe, niespokojne itd.,
 • nieharmonijnego rozwoju dziecka,
 • sygnalizowania w przedszkolu lub szkole niepokojących objawów rozwoju psychicznego dziecka,
 • gdy jakiegoś zachowania jest „za dużo”, „za mało” lub nie występuje ono wcale np. dziecko nie mówi, nie wskazuje palcem, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • występowania intuicyjnego niepokoju o prawidłowy rozwój dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej lub społecznej.

 


Jak wygląda terapia psychologiczna dzieci?

Psychoterapia dzieci polega na pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy z rodzicami/ całą rodziną. Pierwsze wizyty poświęcone są rozpoznaniu problemu przez psychologa oraz budowaniu relacji z dzieckiem i jego rodzicami. Na pierwszym spotkaniu często wskazane jest aby przynajmniej w części uczestniczył sam rodzic, bez dziecka. Unika się dzięki temu sytuacji gdy rodzic krępuje się o czymś powiedzieć przy dziecku, a dziecko słyszy niepochlebne rzeczy na swój temat. Spotkania odbywają się zazwyczaj z częstotliwością raz w tygodniu. Zdarzają się jednak takie trudności, które wymagają częstszych spotkań z terapeutą.


Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna czym jest i dla kogo?

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.

Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy oraz rozwijać i aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dziecka.

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci:

 • które są mało samodzielne,
 • które łatwo się rozpraszają,
 • które są nieśmiałe,
 • z dysleksją rozwojową (dysleksją, dysortografią, dysgrafią). 
 • które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.

Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. 

Na czym polega terapia?

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.

Nasi specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności tj. czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia, doskonalenie sprawności ruchowej,
 • usprawnianie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju


Kto może uczestniczyć w programie?

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tę wydaje zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skład takiego zespołu wchodzą pedagog, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści dobrani w zależności od konkretnego przypadku.


W NASZEJ PORADNI DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE TERAPIE W RAMACH WWR:
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Rehabilitacja – usprawnianie ruchowe
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki
 • Terapia ortoptyczna i pleoptyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna

Terapia NDT-Bobath

Terapia NDT-Bobath dla kogo jest skierowana?

NDT-Bobath jest metodą przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a jej odmiana, NDT-Bobath-Baby, skierowana jest dla noworodków, niemowlaków i małych dzieci z: zaburzonym napięciem mięśniowym, asymetrią, problemami ruchowymi, uszkodzeniami mózgu, zespołami genetycznymi oraz po przebytych urazach mózgowo-czaszkowych.


Terapia NDT-Bobath na czym polega?

Terapia ta polega na hamowaniu rozwoju nieprawidłowych odruchów i nauce prawidłowych, normalizacji napięcia mięśniowego oraz nauce i utrwaleniu prawidłowych wzorców ruchowych podczas wykonywania codziennych czynności.

Fizjoterapeuta kieruje ruchami niemowlaka i koryguje mu ułożenie kończyn, wspomaga utrzymanie odpowiedniej pozycji i dostarcza bodźców czuciowych oraz  stymuluje do aktywności motorycznej. Całość odbywa się w poczuciu bezpieczeństwa i dostosowana jest do możliwości oraz potrzeb dziecka. 

Terapeuta instruuje również rodziców jak prawidłowo pielęgnować dziecko i ćwiczyć z nim podczas codziennych aktywności.


Korekcja wad postawy

Jakie są cele terapii?

Do celów korekcji wad postawy należą:

 • nauka samodzielnej korekcji i utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • niwelowanie wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu
 • wzmacnianie stablilizatorów posturalnych
 • poprawa ogólnej sprawności i wydolności dziecka
 • dbałość o prawidłowy zakres ruchów w stawach
 • poprawa wyglądu dziecka i wzmacnianie jego samooceny

 


Jakie są wskazania do terapii?

Korekcja wad postawy wskazana jest m.in w przypadku:

 • wad kręgosłupa: skoliozy, plecy okrągłe, płaskie, okrągło-wklęsłe
 • wad stóp: stopa płasko-koślawa, szpotawa, płaskostopie
 • wad kolan: kolana koślawe, szpotawe 
 • zaburzonego napięcia mięśniowego
 • asymetrii 
 • przykurczów mięśniowych
 • słabej stabilizacji centralnej

Jak wygląda terapia?

Terapia polega na nauce samodzielnej korekcji postawy ciała oraz dobraniu dostosowanych do typu wady i wieku dziecka ćwiczeń korekcyjnych.

Ćwiczenia mają na celu również poprawienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka.

Forma terapii dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka tak, aby była możliwie najbardziej atrakcyjna dla małego pacjenta.


Ortooptyka/ Pleoptyka

Niepokojące objawy:
 • mrużenie, przecieranie oczu, oglądanie przedmiotów zbyt blisko,
 • problemy z orientacją przestrzenną, potykanie się,
 • utrudnione utrzymanie równowagi, niechęć do jazdy na rowerze, czy rolkach,
 • „uciekanie oka” szczególnie przy zmęczeniu,
 • przechylanie głowy lub całego ciała na jedną stronę podczas rysowania, czytania lub pisania,
 • przekręcanie kartki, książek/zeszytów w różne strony,
 • bóle głowy, m.in. w czasie odrabiania lekcji,
 • wodzenie nosem po książce lub zeszycie,
 • słaba tolerancja na zbyt mocne światło,
 • podwójne widzenie,
 • trudności w opanowaniu czytania,
 • oglądanie przedmiotu lub telewizji zbyt blisko,
 • niechęć do malowania, układania klocków.
Diagnoza

W ramach diagnozy ortoptycznej dokonujemy następujących pomiarów:

 • badanie wszystkich rodzajów zeza /ukryty, jawny, akomodacyjny, pozorny/zbieżny rozbieżny, skośny/
 • pomiar kąta zeza,
 • wykrywanie niedowidzenia,
 • badanie i ocena ostrości wzroku do dali i bliży,
 • diagnostyka poszczególnych stopni widzenia obuocznego: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie wrodzonych zespołów zaburzeń narządu ruchu gałki ocznej,
 • badanie korespondencji siatkówkowej,
 • badanie konwergencji i Punkt Bliży Konwergencji PBK,
 • ocenę sprawności akomodacji i Punkt Bliży Akomodacji PBA,
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach,
 • badania widzenia obuocznego dla kierowców
Terapia

W poradni prowadzona jest również terapia:

 • leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne),
 • leczenie zaburzeń widzenia obocznego (ćwiczenia ortoptyczne) : jednoczesna percepcja, fuzja , stereopsja,
 • leczenie zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych,
 • zmniejszenie kąta zeza (redukcję odchylenia i uzyskanie możliwości kontrolowania ustawienia oczu,
 • ćwiczenia zakresu fuzji,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych,
 • ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu),
 • nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu,

Hiperbaria

Hiperbaria. Czym jest?

Tlenoterapia hiperbaryczna to bezbolesna i nieinwazyjna metoda leczenia wielu ostrych i przewlekłych schorzeń polegająca na dostarczaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem do komórek ciała. Zabieg odbywa się w specjalnie skonstruowanej komorze hiperbarycznej. Komora hiperbaryczna to urządzenie, w którym panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego, a osoba znajdująca się wewnątrz oddycha 100% tlenem. W trakcie zabiegu ilość tlenu wzrasta kilkunastokrotnie w porównaniu z oddychaniem w warunkach naturalnego ciśnienia atmosferycznego, gdzie tlen w organizmie nie jest wówczas przenoszony tylko przez hemoglobinę, lecz ulega również rozpuszczeniu w osoczu krwi.

Terapia tlenem powoduje zwiększenie liczby komórek macierzystych w organizmie, co sprzyja szybkiej regeneracji uszkodzonych komórek i tkanek. Dlatego jest szansą dla wielu pacjentów, u których inne metody zawiodły.

Zabieg w komorze hiperbarycznej jest zabiegiem nieinwazyjnym, stosowanym w wielu rodzajach schorzeń, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.


Nasze placówki

 • Gabinet I

 • ul. Janowicza 2a

 • Gabinet II

 • ul. Dolna 16
 • Gabinet III

 • ul. Barczewskiego 1

Telefon

 • 510 080 753

GOZINY OTWARCIA

 • po-pt:
  10:00-18:00

E-mail

Logopeda, integracja sensoryczna, psycholog,ortooptyk, pleoptyk, fizjoterapeuta.